Regulamin konkursu „WybieraMY butelkę do soków Victoria Cymes” 15.11.2022

I. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera zasady Konkursu przeprowadzanego pod nazwą „WybieraMY butelkę do soków Victoria Cymes” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Victoria Cymes Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 43, 78-600 Wałcz, wpisana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie , IX Wydział Gospodarczy do rejestru KRS pod numerem 0000179088, posiadająca numer NIP 765 15 90 153, (zwana dalej „Organizatorem”), będąca podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za legalność i prawidłowość przebiegu Konkursu.

3. Organizator przeprowadza Konkurs za pomocą swojej strony w serwisie facebook.com www.facebook.com/victoriacymes oraz w serwisie instagram.com https://www.instagram.com/victoria_cymes/

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Serwis Facebook.com oraz Instagram.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu. Facebook i Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzana przez serwis Facebook czy Instagram ani nie jest z nim związany. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, że zwalnia od Facebook i Instagram ze wszelkiej odpowiedzialności.

II. UCZESTNICTWO

1. Niniejszy Konkurs jest skierowany do użytkowników serwisu Facebook i Instagram (posiadających konto na platformie) spełniających zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia:

a) Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada aktywny profil na Facebooku i/lub Instagramie zgodny z Regulaminem portalu Facebook i Instagram. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

b) Uczestnik może wielokrotnie zgłaszać swoje propozycje konkursowe tym samym zwiększając swoją szansę na wygraną.

c) Osoba zgłaszająca propozycję konkursową potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na:

– postanowienia Regulaminu,

– pełne zwolnienie serwisu Facebook i Instagram z odpowiedzialności związanej z Konkursem,

– publikację propozycji konkursowej przez Organizatora w ramach przeprowadzenia Konkursu na stronie www.facebook.com/victoriacymes/ i https://www.instagram.com/victoria_cymes/ oraz w ramach propagowania Konkursu.  

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora jak i najbliżsi członkowie ich rodzin. Zgłoszenia osób nieuprawnionych do udziału w Konkursie są nieważne.

III. ZASADY KONKURSU

1. Zadanie konkursowe będzie ogłoszone na stronie www.facebook.com/victoriacymes/ i https://www.instagram.com/victoria_cymes/

2. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia Uczestników niespełniających kryteriów Konkursu.

3. Zgłoszeniami nie spełniającymi kryterium Konkursu są zgłoszenia naruszające przepisy prawa lub dobre obyczaje, a w szczególności zgłoszenia zawierające treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące mniejszości religijne, etniczne.

4. Zgłoszenia będą przyjmowane od 15.11.2022 do 21.11.2022 r. całodobowo.

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaobserwowanie profilu Victoria Cymes.

IV. RAMY CZASOWE I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dn. 15.11.2022 od godziny 18:00 do dn. 21.11.2022 do godziny 23:59.

3. Post konkursowy zostanie opublikowany w dniu rozpoczęcia Konkursu na stronie www.facebook.com/victoriacymes/ oraz https://www.instagram.com/victoria_cymes/ do godziny 18:00.

4.. Zgłoszenia konkursowe Uczestników będą przyjmowane do dn. 21.11.2022 do godziny 23:59.

5. Zadanie w Konkursie polega na zamieszczeniu pod postem konkursowym wpisu w postaci komentarza o wybranej propozycji butelki przedstawionej na grafice w poście konkursowym oraz krótkim uzasadnieniu swojego wyboru. Zwyciężą 3 osoby spośród wszystkich komentarzy zamieszczonych na Instagramie oraz Facebooku, które organizator uzna za najbardziej kreatywne.

6. Zwycięzców ogłosimy 05.12.2022 roku, o godzinie 12:00 na naszych profilach na Facebooku oraz Instagramie w komentarzu pod postem konkursowym.

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, w tym interpretację postanowień przedmiotowego regulaminu rozstrzyga Organizator.

V. NAGRODY

1. W trakcie trwania Konkursu do wygrania będzie 3 zestawy składających się z 20 soków z serii Smaki Victorii.  

2. Uczestnicy (3), którzy wygrają (zwani dalej „Zwycięzcą”), zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym, dalsza konwersacja zostanie przekierowana do wiadomości prywatnej w serwisie Facebook i Instagram.

3. Zwycięzca celem odebrania nagrody obowiązany jest potwierdzić chęć jej otrzymania w wiadomości prywatnej przez podanie danych kontaktowych (tj. imię, nazwisko, adres do wysyłki i nr telefonu) najpóźniej do 12.11.2022 do godziny 12:00.

4. Nagroda w postaci jednego zestawu 20 soków z serii Smaki Victorii, zostanie przekazana za pośrednictwem  firmy kurierskiej DPD  na koszt Victoria Cymes do dn. 19.12.2022 r. na adres położony na terytorium R.P.

5. W przypadku braku reakcji na prośbę odebrania nagrody, po upłynięciu wskazanego w punkcie 3. terminu, nagroda przepada Zwycięzcy.

6. Organizator zobowiązuje się dopełnić wszelkich starań, by umożliwić Zwycięzcy odebranie i skorzystanie z nagrody w terminie wyznaczonym w punkcie 4.

7. Nagrody nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny lub na jakąkolwiek inną rzecz.

8. Nagrody nie mogą być przenoszone przez Zwycięzcę na osoby trzecie.

9. W momencie rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody po przekazaniu jej przez Organizatora, nagroda przepada i nie zostaje przekazana innemu Uczestnikowi.

VI. REKLAMACJE

Reklamacje można zgłaszać do Organizatora na adres pocztowy oraz adres e-mail: reklama@cymes.pl, które będą rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Uczestnika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

2. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców – przyznania, wydania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej wymaganej odrębnymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby zgłaszającej swój dobrowolny udział do Konkursu tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

2.2. Administrator przetwarza następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, a w przypadku Zwycięzcy dane potrzebne do przekazania nagrody tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu oraz przy powstaniu obowiązku podatkowego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub NIP, nazwę i adres właściwego Urzędu Skarbowego.

3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Uczestnikom przysługuje prawo do  przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać na adres Administratora (podany w pkt. I.2.).

4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, nie dłużej jednak niż do przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z jego realizacji.

5. Dostęp do danych osobowych  będą mieć wyłącznie upoważnieni  pracownicy Administratora i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane przez odbiorcom poza wewnętrzną strukturą. Odbiorcami  danych osobowych mogą być:

a)            organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b)            podmioty, którym  powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.

6. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Uczestników nie są profilowane.

 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik deklaruje poprawność danych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.

2. Organizator ani podmioty, przy udziale których realizuje on Konkurs, nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie podane przez Uczestnika dane (lub ich brak) i oświadczenia oraz za zaniechanie czynności związanych z odbiorem nagrody, za wady prawne zgłoszenia. Odpowiada za to Uczestnik.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na https://cymes.pl/regulamin-konkursu-wybieramy-butelke-do-sokow-victoria-cymes/ , www.facebook.com/pg/victoriacymes/notes/ oraz w siedzibie u Organizatora.

6. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Miasta Poznań dzielnicy Stare Miasto.